دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

نام و نام خانوادگی : سيده سکينه مير فخر رجايی
سمت : کارشناس دانشکده رياضی
شماره تماس :  01342229081 و داخلی : 254
زمان حضور : تمام ايام هفته به غير از پنجشنبه و جمعه از ساعت 16:30-7:30