دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

دکتر محمد تقی صدر

۱۳۶۸-۱۳۸۸


 
دکتر محمد علی رضوانی

۱۳۷۰-۱۳۷۴مرحوم دکتر رجبی طرخورانی

۱۳۶۹-۱۳۷۳
دکتر علی اصغر ورسه ای

۱۳۷۹-۱۳۸۶دکتر شهاب الدین ابراهیمی آتانی

استاد تمام

۱۳۸۰-۱۳۸۶دکتر اسماعیل انصاری

استاد تمام

۱۳۸۰-۱۳۸۵