دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 


دکتر حسین صمیمی حق گذار

استادیاردکتر بهروز فتحی واجارگاه دانشیار


دکتر نوروز ایزد دوستدار

از جهره های ماندگار کشور در رشته امار می باشد ایشان

كارشناسى ریاضى دانشسراى عالى تهران در سال 1337، كارشناسى ارشد آمار از دانشكده علوم دانشگاه تهران در سال 1341، دكترا در رشته آنالیزاستوكاستیك از دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه در سال 1353، دریافت درجه متریز ریاضى از فرانسه در سال  1354.
ودانشیارى دانشكده علوم دانشگاه تهران در سال 1368 تاكنون.
زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى:
آمار ریاضى، نظریه احتمال، آنالیزكانوئیك، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 5 پایان‏نامه كارشناسى ارشد و دكترا.
تألیفات
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 18
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1
زمینه علمى تألیفات:
آمار ریاضى، نظریه احتمال، آنالیز حقیقى، ریاضیات عمومى، آمار كاربردى، جبر خطى، فرایند تصادفى.
ایشان بعد از بازنشستگی از دانشگاه تهران به عضویت هیات علمی  تمام وقت واحد لاهیجان در آمد