دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

لطفاً در صورتی که مايل به ديدن عکس جلد کتاب در سايز بزرگ هستيد روی عکس جلد کيليک کنيد .

 

عکس جلد
نويسندگان
نام کتاب
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
اميرحسين رفاهی ، هاشم صابری ، محمدرضا رهبر
محاسبات عددی با کاربردهايی در علوم مهندسی به همراه برنامه های Matlab و Octave
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
سهراب کردرستمی ، مسعود صباغان ، معظم نوروزی
رياضيات گسسته
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
بهروز دانشيان ، بهزاد پيروز ، بهنام حذار
شبيه سازی سيستمهای گسسته با آرنا
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
ميرمظفر معصومی ، بهروز پارسا مقدم
حساب ديفرانسيل و انتگرال
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
سهراب کردرستمی ، آرمين قانع ، رضا احمدزاده
محاسبات عددی
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
مژگان پورعليزاده
رياضی عمومی 2
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
مسعود صباغان ،عطااله نظری معافی
آناليز حقيقی
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
مژگان پورعليزاده
اصول مفاهيم آمار حياتی
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
سهراب کردرستمی ، عليرضا اميرتيموری
تحقيق در عمليات
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
سيمين مسروری ، حميرا اميرمحمدی
معادلات ديفرانسيل
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
مترجمين : بهروز دانشيان ، رقيه ملکی ، بهزاد ملکی
متمتيکا
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
مترجمين : بهروز دانشيان ، بهزاد پيروز ، بهنام حذار
برنامه ريزی رياضی فازی و ماتريس بازی های فازی
 برای ديدن سايز بزرگتر کيليک کنيد
دکتر ميرمظفر معصومی ، دکتر احمد شاهورانی ، دکتر فرهاد حسين زاده
مدلهای رياضی