دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

گرایش بین رشته‌ای است که نیازمند همراهی اصول فیزیکی‌، شیمیایی و زیست شناختی‌ با تجزیه و تحلیل مهندسی‌ برای حفظ محیط زیست و ترمیم آن‌ است