دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

این گرایش بین رشته‌ای اهمیت رشد محاسبات را برای حل مسائل پیچیده علمی‌ و مهندسی‌ مشخص می‌کند ، طراحی این رشته بر اساس این دیدگاه انجام شده است که در صورت ترکیب مدل‌های ریاضی‌ و مشاهدات تجربی‌ با محاسبات علمی‌ ، مهندسان قادر به حل مسائلی‌ خواهند شد که غیر حل به نظر میرسند