دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

علم آمار کاربرد علمي بر پایه ریاضی براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات کمّی مي باشد. متخصصين آمار اغلب دانش شان در روشهاي آماري را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي، اقتصاد، مهندسي، پزشکي، بهداشت عمومي، روانشناسي، بازار يابي، آموزش و ورزش بکار مي گيرند. آمارگران در بخشهاي تجاري، کشاورزي و بهداشتي مشغول به کار مي شوند.

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی )